Beleidsplan

Doelstelling
 
De Stichting M.T. Guggenheim Foundation heeft ten doel: het geven van financiĆ«le steun aan binnen Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, dan wel het algemeen nut beogende instellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden en zo nodig tijdelijk beleggen van deze gelden.    
 
 
Fondsen werven 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a)    donaties
b)    schenkingen, erfstellingen en legaten
c)    alle andere verkrijgingen en baten  
Naast bijdrage van de familie Guggenheim voert het bestuur een actief beleid om ook bij derden fondsen te werven. Fondsenwerving vindt zowel structureel als projectmatig plaats.        
 
Beloningsbeleid 
De stichting kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de bestuurs- dan wel commissieleden zijn in principe onbezoldigd. Een eventuele vergoeding blijft onder de belastingvrije voet voor vergoedingen aan vrijwilligers zoals vastgesteld door de rijksoverheid.        
 
Beheren van fondsen en vermogen   
Het beheer van fondsen en vermogen geschied door het bestuur.
Rente opbrengsten dragen bij aan de baten van de stichting.        
 
Besteden van fondsen en vermogen 
De fondsen worden zoveel mogelijk in gelijke delen over de drie groepen verdeeld:
Cultureel/educatief; kerkelijk; humanitair/medisch-wetenschappelijk      
Door het duurzame beleid van het bestuur is het mogelijk projecten te adopteren en voor meerdere jaren te financieren zonder zekerheid van de ontvangst van giften in de betreffende jaren.        
 
Administratie 
Jaarlijks wordt onder verantwoording van het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgesteld.
De administratie wordt intern gevoerd.